Meer behoefte aan inzage van medische gegevens

Meer behoefte aan inzage van medische gegevens
Date: 16-7-2015
Author: Manon Kitslaar

​Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft vorig jaar drie doelstellingen geformuleerd om ervoor te zorgen dat patienten meer regie over hun gezondheid en zorg hebben met behulp van eHealth. Nictiz en NIVEL (het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) hebben op verzoek van het VWS in een nulmeting geanalyseerd waar het met deze drie doelstellingen staat. Een belangrijke uitkomst is dat 40% van de chronisch zieken al zelfmetingen doet. Er is dus duidelijk behoefte naar eigen inzage van medische gegevens en het zelf bijhouden ervan; tijd voor Hesher dus...

De drie doelstellingen zijn;

  1. Inzage medische gegevens
    De doelstelling was dat binnen 5 jaar 80% van de chronisch zieken direct toegang heeft tot bepaalde medische gegevens, zoals informatie over medicatie vitale functies en testuitslagen. Van de overige Nederlanders betreft dit 40%. Het resultaat van de nulmeting is dat nu ongeveer 10% van de chronisch zieken inzage hebben gehad in hun medische gegevens. Chronisch zieken blijken niet goed op de hoogte te zijn van inzagemogelijkheden in hun medische gegevens via het internet. Met het gebruik van Hesher kan dit inzageprobleem worden opgelost; men heeft zelf de regie over het persoonlijke gezondheidsdossier. Bovendien kan men zelf bepalen welke delen uit het dossier voor een zelf gekozen periode met een willekeurig persoon (zoals behandelend arts, diëtist of mantelzorger) worden gedeeld.

  2. Zelfmetingen en telemonitoring
    De doelstelling was dat van de chronisch zieken (diabetes, COPD) en kwetsbare ouderen 75%, die dit wil en hiertoe in staat is, binnen 5 jaar zelfstandig metingen kan uitvoeren, veelal in combinatie met gegevensmonitoring op afstand door de zorgverlener. Het resultaat is dat van alle chronisch zieken nu 40% zelfmetingen doet, van de kwetsbare ouderen 36%. Het gaat dan om waarden als gewicht, bloeddruk of bloedsuikerwaarde. Ongeveer de helft van de mensen met een chronische ziekte die zelf meten en vier op de tien kwetsbare ouderen die zelf meten doen dit alleen voor zichzelf en delen de metingen niet met de zorgverlener. Hesher zou hier een belangrijke bijdrage kunnen leveren, namelijk een handige en simpele toepassing bieden om informatie met anderen te delen. Hierdoor hebben zorgverleners een duidelijker overzicht van wat er met een client gaande is en kan er beter zorg worden verleend.

  3. Beeldschermzorg en domotica
    De derde doelstelling was dat binnen vijf jaar iedereen die zorg en ondersteuning thuis ontvangt de mogelijkheid heeft om – desgewenst - via een beeldscherm 24 uur per dag met een zorgverlener te communiceren. Naast beeldschermzorg wordt hierbij ook domotica ingezet. Dit draagt eraan bij dat mensen langer veilig thuis kunnen wonen. Het resultaat van deze meting laat echter zien dat nog maar 5% van de mensen die thuis zorg ontvangen via het beeldscherm contact kan maken met een zorgverlener.

Lees hier het hele onderzoek

 

Category: